Deze toolkit is onderdeel van een onderzoek naar effectieve interventies om energiearmoede aan te pakken.

De laatste jaren houden steeds meer partijen zich bezig met het bestrijden van energiearmoede. Gemeentes, (energie)bedrijven en NGO’s ontwikkelen projecten om huishoudens met een laag inkomen te helpen efficiënter met energie om te gaan, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting en advies of het aanbieden van energiebesparende materialen of instrumenten die inzicht geven in het eigen energieverbruik. In welke mate deze projecten structureel tot energiebesparing leiden is onduidelijk – temeer omdat er weinig onderzoek bestaat naar het energiegedrag van lage inkomensgroepen.

Eind 2015 startte ECN (nu TNO)  daarom samen met Alliander, Eneco, EnergieFlex, !WOON, Gemeente Utrecht en Tertium een vergelijkende studie naar de effectiviteit van projecten gericht op het vergroten van energie-efficiëntie en het bestrijden van energiearmoede. De centrale vraag luidde: In hoeverre zijn projecten gericht op het vergroten van energie efficiëntie en het bestrijden van energiearmoede daadwerkelijk effectief om energiezuinig gedrag te stimuleren bij lage inkomensgroepen? En wat zijn de werkzame elementen?

Om inzicht te krijgen in de werkzame elementen voerden we een vergelijkende analyse uit van vijf uiteenlopende projecten. Hoewel deze projecten/pilots hetzelfde doel nastreven, zijn er onderlinge verschillen in opzet en in benadering van de doelgroep. Dit wil zeggen dat ze gebaseerd zijn op verschillende projectlogica’s en werken met verschillende (non)-monetaire prikkels en verschillende vormen van informatievoorziening of begeleiding. Ze werken met verschillende typen adviseurs en werven en selecteren op verschillende manieren hun cliënten.

Zo komen we tot aanbevelingen die de effectiviteit van projecten gericht op het verminderen van energiearmoede kunnen doen vergroten. De resultaten van dit onderzoek kunnen dan ook gebruikt worden voor het opzetten van effectieve, robuuste projecten, die bijdragen aan meer energie efficiëntie en minder energiearmoede. Het rapport is hier te lezen.

Dit onderzoek is uitgevoerd met een subsidie van de Topsector Energie van het Ministerie van Economische Zaken (Regeling ‘Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij’).

Executive Summary Rapportage Energiearmoede

Volledige Rapportage Energiearmoede